Projecten

Ruimtelijk kwaliteitskader Peel en Maas

Onder de Omgevingswet moeten gemeenten een adviescommissie instellen voor de omgevingskwaliteit, zo ook de gemeente Peel en Maas. De bestaande commissies voor landschap, welstand en monumenten worden vervangen door één commissie voor ruimtelijke kwaliteit. In dit kader heeft de gemeente Peel en Maas RUIMTEVOLK gevraagd om een ruimtelijk kwaliteitskader op te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente: zowel voor het bebouwd gebied als het buitengebied. Dit kwaliteitskader is een inspirerend en uitnodigend document dat het karakter heeft van een gids voor ruimtelijke kwaliteit.

De gemeente Peel en Maas is een landelijke gemeente in Noord-Limburg met 11 dorpen die elk hun eigen gezicht en kwaliteiten hebben. De dorpen verschillen in karakter: van duidelijk historische dorpen tot dorpen die meer verbonden zijn aan het ontginningsverhaal en het agrarisch gebruik. In het landschap zijn de Maas, de beekdalen en het Peelgebied belangrijke structurerende elementen die het fundament vormen voor de manier waarop het landschap en buitengebied gebruikt en beleefd worden. Overgangen tussen verschillende landschappen en tussen bebouwd- en buitengebied vormen geen harde lijnen. Het nieuwe ruimtelijk kwaliteitskader doet recht aan deze gelaagdheid en is tegelijk een helder en hanteerbaar document voor initiatiefnemers.

RUIMTEVOLK begeleidt en adviseert de gemeente en door een integrale ruimtelijke analyse op te stellen, de huidige kwaliteitsnota’s te herijken en samen te voegen in het nieuwe kwaliteitskader. Met een staalkaart aan voorbeelden en ruimtelijke principes per gebiedstype vormt het ruimtelijk kwaliteitskader een document dat inspireert en uitdaagt om kwalitatief sterke initiatieven te ontwikkelen in Peel en Maas.  Dit nieuwe ruimtelijk kwaliteitskader vormt de leidraad voor de toekomstige gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en wordt gepositioneerd als programma onder de gemeentelijke omgevingsvisie.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Eva Hexspoor

Stedenbouwkundige

Stuur e-mail 06 28 06 19 65

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.