Projecten

Ontwik­kelperspec­tief Noord-Limburg

Ontwik­kelperspec­tief Noord-Limburg

In de ontginningsgebieden in Noord-Limburg, grofweg gelegen tussen de Peelvenen en de Maas, komen verschillende grote transitieopgaven samen. De provincie Limburg en de regio Noord-Limburg hebben RUIMTEVOLK gevraagd om via ontwerpend onderzoek toe te werken naar een ontwikkelperspectief voor het gebied, als opmaat naar een gebiedsgerichte aanpak.

Zowel de Provinciale Omgevingsvisie als de Regiovisie Noord-Limburg 2040 schetsen een toekomstbeeld voor de regio Noord-Limburg. In de POVI staat dat Limburg haar inwoners een goed vestigingsklimaat wil bieden, met sterke sociale cohesie en uitstekende omgevingskwaliteiten. Een duurzame, circulaire en inclusieve economie speelt hierin een sleutelrol. De regiovisie zoomt verder in en stelt de ambitie van de acht regiogemeenten centraal om de gezondste regio van Nederland te worden. Voor het pilotgebied de Peel, grofweg gelegen tussen de Peelvenen en de Maas, ligt nu de vraag voor om op gebiedsniveau de provinciale omgevingsvisie en de regiovisie concreter te maken, als opmaat naar een gebiedsgerichte aanpak. 

Het pilotgebied ligt op het grondgebied van drie regiogemeenten in Noord-Limburg: Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Hoewel elke gemeente haar eigen dynamiek en identiteit kent, overstijgt een aantal forse uitdagingen de gemeentegrenzen. Met name opgaven op het gebied van natuur, stikstof, water (droogte), energietransitie en landbouw werken hier op elkaar in. Via scenario’s wordt toegewerkt naar een ontwikkelperspectief voor de Peel, geënt op de identiteit van het gebied. Dit ontwikkelperspectief dient richting te geven aan de ambitie om de verschillende vraagstukken in samenhang aan te pakken met maximale inzet op meervoudig ruimtegebruik.

Foto boven: Maasbree (Bron: gemeente Peel en Maas)

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Eline Aardse

Adviseur

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.