Actueel

Juist in de wijk liggen kansen voor échte samenwerking

Vandaag is het de Dag van de Wijkteams. Een mooie aanleiding om even stil te staan bij het belangrijke werk in de wijk. Want juist in de wijk liggen kansen om de broodnodige samenwerking tussen overheid, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, inwoners en ondernemers concreet handen en voeten te geven.

In de wijk komen veel fysieke en sociale opgaven samen. Denk aan leefbaarheidsvraagstukken, spanningen in huis en op straat, huisvestingsproblemen voor kwetsbare doelgroepen, verduurzaming en verloedering van en criminalisering in buurten. Dit zijn urgente opgaven, zo agendeerden ook 15 burgemeesters van (middel)grote steden onlangs.

Zij benadrukten de noodzaak voor een versnelling en een intensivering van de aanpak in de meest kwetsbare wijken en buurten in ons land. De burgemeesters zien – versneld door corona – de problematiek in deze wijken opeenstapelen en roepen het kabinet op structureel financiële middelen vrij te maken in de ondersteuning van een wijkaanpak. Ze wijzen hierbij nadrukkelijk op het belang van samenwerking tussen de ministeries en gemeenten.  

Deze samenwerking tussen overheden is zeker nodig, maar de samenwerking tussen partijen en inwoners op de schaal van de wijk en in de praktijk van alledag is cruciaal. Want de opgaven in de kwetsbare wijken zijn uitdagend en complex en gaan dwars door domeinen, organisaties en geldstromen heen. Niemand heeft de sleutel voor een integraal toekomstbestendig perspectief voor de inwoners in deze wijken alleen in handen. De aanpak van opgaven en het verzilveren van kansen vragen om verbindende strategieën en coalities die vertrekken vanuit een breed gevoel van eigenaarschap voor de opgaven in een gebied.

Daar hoort bij dat we top-down of bottom-up denken en werken radicaal moeten inwisselen voor een verbindende ‘door het midden’ aanpak. Gebiedstafels waar naast overheden, corporaties, zorg en welzijn ook bewoners en ondernemers een plek hebben. Een aanpak die systeem- en leefwereld verbindt. Die redeneert vanuit wat echt nodig is en van daaruit verbinding legt tussen belangen, expertise, inzet en geldstromen. En waarin de positie, kennis en inzet van de wijkteams optimaal wordt benut en gefaciliteerd.

Foto boven: Purmerend (Door: Pim Geerts)

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.